Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN

Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN đối với sinh viên nhập học năm 2020

Nhà trường thông báo cho sinh viên (SV) bậc đại học khóa nhập học 2020 và sinh viên các khóa trước chưa học GDQP-AN như sau:

1. SV nộp kết quả đã học tập học phần GDQP-AN

  • SV liên thông từ TCCN lên đại học; nộp bảng điểm, chứng chỉ của bậc TCCN (bản sao có chứng thực và nộp bảng chính để đối chiếu);
  • SV liên thông từ cao đẳng lên đại học; nộp bảng điểm, chứng chỉ GDQP-AN (bản sao có chứng thực và nộp bản chính để đối chiếu);
  • SV bậc đại học chính quy, nếu đã học GDQP-AN thì nộp kết quả

GDQP-AN đã học (bản sao có chứng thực và nộp bản chính để đối chiếu).

2. SV thuộc đối tượng được miễn, tạm hoãn học GDQP-AN theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLB-BGDĐT-BLĐTBXH (nộp bản sao có chứng thực và nộp bản chính để đối chiếu)

  • Đối tượng được miễn học môn GDQP-AN:

+ SV có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

+ SV đã có chứng chỉ GDQP-AN tương ứng với trình độ đào tạo;

+ SV là người nước ngoài.

  • Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP-AN, gồm: sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần có điểm đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 10;
  • Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

+ SV là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

+ SV không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiệnhành;

+ SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân;

+ SV là sĩ quan đang phục vụ trong quân đội và công an, nộp quyết định thăng quân hàm sĩ quan (bản sao có chứng thực và nộp bản chính để đối chiếu).

  • Đối tượng được tạm hoãn học GDQP-AN:

+ SV vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

+ SV là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

3. SV các khóa trước phải có đơn đề nghị học GDQP-AN và nộp học phí theo quy định, Nhà trường sẽ lập danh sách để Trung tâm GDQP-AN Đà Nẵng biên chế lớp học tập.

4. Cố vấn học tập thu giấy tờ của sinh viên thuộc đối tượng miễn, tạm hoãn học GDQP-AN; đơn đề nghị của sinh viên khóa trước (lập danh sách từng đối tượng) đồng thời đối chiếu với bản chính và lập danh sách SV tham gia học GDQP-AN gửi cho Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng (TTGDTC-QP) cả bản cứng và bản mềm trước ngày 28/11/2020.

5. Yêu cầu Cố vấn học tập quán triệt cho SV lớp mình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu trên. Đảm bảo 100% SV được thông tin và hoàn thành chương trình đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này liên quan đến quyền lợi học tập của SV do chưa hoàn thành chương trình GDQP-AN sẽ không được xem xét giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ: TT GDTC-QP (Cô Lê Thị Ngọc Tính, số điện thoại: 0905010735; Email: tinhltn@donga.edu.vn) để được hướng dẫn.