Thông báo lịch học môn GDQP-AN đối với bậc liên thông nhập học khóa 18

Thông báo lịch học môn GDQP-AN đối với bậc liên thông nhập học khóa 18