Kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên nhập học khóa 20

Kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên nhập học khóa 20

Kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên nhập học khóa 20:

1. Bậc đại học chính quy:

- Đợt 1: Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 25/5/2021

- Đợt 2: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 04/9/2021

- Đợt 3: Từ ngày 9/8/2021 đến ngày 04/9/2021

Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự

2. Bậc đại học hệ liên thông từ TCCN và cao đẳng

- Đợt 1: Từ 20/3/2021 đến ngày 04/4/2021

- Đợt 2: Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 15/5/2021

Địa điểm: Trường đại học Đông Á