Thông báo về thời gian vận động viên tham dự khai mạc hội thao của khối thi đua các trường đại học