Kế hoạch đào tạo Giáo dục Quốc phòng-An ninh sinh viên bậc đại học khóa nhập học năm 2018 - cơ sở A5